ພາລະບົດບາດ


ຄະນະກຳມາທິການຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນອົງການເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ສູນກາງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທິດທາງຍຸດທະສາດຂອງການຮ່ວມມື ທີ່ສອງກົມການເມືອງ ແລະ ລັດຖະບານສອງປະເທດ ໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ເຊັນກັນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ; ຄຸ້ມຄອງລວມສູນທຸກໆບັນຫາ ທີ່ມີການພົວພັນ ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ປະສານສົມທົບກັບ ຝ່າຍຫວຽດນາມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືຂອງສອງປະເທດ;
ລຳດັບ ເນື້ອໃນ ລົງວັນທີ ດາວໂຫຼດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງ 2710, 9 ພະຈ້ກ 2017 15-10-2020 Download
2 ດຳລັດ ເລກທີ 23 ນຍ, ລົງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017 13-10-2020 Download
3 ສົນທິສັນຍາ ປີ 1977 13-10-2020 Download